Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia

Accés

Perfil d'accés

Els estudiants que vulguin cursar aquesta doble titulació hauran de seguir el procediment habitual d'accés i admissió a la universitat per preinscripció, establert per la Generalitat de Catalunya.

Per al curs 2024-25 no es faran les Proves d'Aptitud Personal (PAP).

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

També cal destacar les actuacions del Consell relatives a l'orientació per a l'accés a la universitat dels futurs estudiants universitaris, en concret:

  • Informació i orientació perquè la nova organització dels estudis universitaris es faci amb totes les consideracions prèvies necessàries.

  • Transició des dels cicles formatius de grau superior a la universitat.

  • Presència i acollida dels estudiants estrangers.

Altra informació d'interès: