Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia

Pla d'estudis i guies docents

Els estudis de Grau en Fisioteràpia tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en CAFE. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 375 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats:

Denominació del mòdul

ECTS

Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

48

Assignatures comunes cursades al Grau en CAFE

54

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

135

Assignatures especifiques del Grau en CAFE

138

SUMA TOTAL CRÈDITS

375

Programa Conjunt d'Estudis Oficials (PCEO) de la Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia (Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida (BOU) núm. 209 de juliol/agost de 2021).

Descripció del pla d'estudis i nombre de crèdits a cursar per curs

Assignatures anàlogues entre ambdós graus

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS

 

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

Podeu consultar les guies docents de les assignatures que s'imparteixen a l'INEFC prement a l'enllaç.

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102700 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 T 9
800003 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT B 6
800002 PSICOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT T 6
800004 ESPORTS II B 6
102709 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
800005 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800008 ESPORTS I B 6
800006 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I T 6
102701 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 T 6
102711 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102710 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
800007 PEDAGODIA I PRINCIPIS DIDÀCTICS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800014 ESPORTS IV B 6
102712 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
800017 SOCIOLOGIA I HISTÒRIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800013 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR T 6
800011 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI II T 6
102713 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102706 FISIOPATOLOGIA 1 T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800012 TEORIA DE L'ENTRENAMENT I B 6
800019 ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL B 6
800009 TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC MOTOR B 6
800018 ESPORTS III B 6
800016 BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800020 PROGRAMACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800027 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I B 6
800024 PRINCIPIS I BASES DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ADAPTAT B 6
800025 LEGISLACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L'ESPORT B 6
800033 INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT B 6
800035 ESPORT I LLEURE B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800010 EXPRESSIÓ CORPORAL I DANSA B 6
800034 AMPLIACIÓ D'ESPORTS III B 6
102714 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
800023 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II B 6
800022 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II B 6
102707 FISIOPATOLOGIA 2 T 6
800029 PROMOCIÓ I PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102742 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102717 CINESITERAPIA B 6
102725 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA ESPORTIVA O 6
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA ESPORTIVA O 6
800032 TEORIA DE L'ENTRENAMENT III B 6
102718 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 12
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102722 METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ B 6
102720 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
102719 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102716 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERÀPIA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800037 DISFUNCIONS ORGÀNIQUES I EXERCICI FÍSIC O 6
800042 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
800028 ESPORTS EMERGENTS B 6
800030 GESTIÓ DE L'ESPORT B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102746 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
102745 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102730 TREBALL DE FI DE GRAU B 12