Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia

Treball de Fi de Grau

 
El Treball Fi de Grau (TFG) és una de les matèries obligatòries incloses dins dels plans d'estudis de les titulacions de grau, d'acord amb l'article 12 del Reial Decret 861/2010, del 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, del 29 d'octubre.

Grau en Fisioteràpia: en aquest context, i amb la finalitat d'unificar els criteris i els procediments que garanteixin una actuació homogènia en la planificació i l'avaluació dels TFG de les titulacions que s'imparteixen en la Facultat d'Infermeria de la UdL, és convenient establir directrius específiques a la definició, realització, defensa, qualificació i tramitació administrativa d'aquests treballs, d'acord amb la normativa general de la UdL.
 
En el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport aquest treball forma part del mòdul corresponent a la formació professionalitzadora integrada i s'ha de fer en l'últim curs i ha de ser un treball, autònom i individual, que cada estudiant fa sota l'orientació d'un tutor o tutora, que actua com a persona dinamitzadora i facilitadora del procés d'aprenentatge. Aquest treball permet a l'estudiantat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.